La Maison Afrique FAIR TRADE firar 25 år

La Maison Afrique FAIR TRADE firar 25 år

La Maison Afrique FAIR TRADE med sin raison d’être (mission) « Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition » firar 25 år. Rättvis Handel organisationen registrerades den 25 oktober 1995.

Respekt för natur:
Ekologi är fundamentet för global Hållbar Utveckling – och därmed även för Rättvis Handel (Fair Trade), där ”Respekt för natur och miljö” utgör Fair Trade princip nr 10.
Klimatförändringen är dessutom en mycket viktig rättvisefråga: De fattigaste länderna har bidragit minst till den pågående klimatförändringen - men är de som drabbas värst. Madagaskar tillhör de länder som drabbas mycket svårt av t ex förvärrade cykloner, översvämningar, torka.
Madagaskar har samtidigt en unik, ytterst skyddsvärd flora och fauna. Tillhör en av världens ”biodiversity hotspots”.

Respekten för naturen innebär att samtliga varor La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är tillverkade av lokala, förnyelsebara naturmaterial eller återvinning av skräp. Naturmaterialen utgörs främst av palmblad, gräs, vass, sisal. Dessa material är vildväxande utan tillförsel av bekämpningsmedel eller konstbevattning. Materialet i metallhantverket utgörs av burkar för vilka återvinningssystem saknas på Madagaskar. Hantverket bidrar därmed till att avhjälpa ett f.n. ökande miljöproblem. Tillverkningen är ett genuint, småskaligt och miljövänlig hantverk. Processen från skörd av naturmaterial eller insamling av returmaterial fram till färdig produkt är i högsta grad manuell. Samtliga varor transporteras med båt från Madagaskar till Sverige. Ett minimum av förpackningsmaterial används. Mer om detta finns att läsa under menyrubrik; La Maison Afrique FAIR TRADE Miljöomsorg
Respekt för människa:
Att ge möjligheter till de ekonomiskt fattigaste att förbättra sin situation är Fair Trade princip nummer 1. ”Ingen fattigdom” (No Poverty) är även mål nr 1 av de 17 Globala Målen för Hållbar Utveckling (SDG), vilka skall vara uppfyllda år 2030. Mål nr 2 är ”Ingen Hunger” (Zero Hunger).
Madagaskar är f.n. det land i världen där den extrema fattigdomen omfattar störst andel av befolkningen (77,4%). Detta enligt Världsbankens rapport ”Poverty and Shared Prosperity 2020”. Madagaskar är ett av de tre länder i världen som har de mest alarmerande nivåerna av hunger. Detta enligt Global Hunger Index (GHI) 2020.

Respekt för människan innebär för La Maison Afrique FAIR TRADE att samtliga hantverkare ges räntefria lån innan de påbörjar den överenskomna leveransen av varor. Hantverkarna får även stöd i form av exportadministration, skattebetalningar och utrymme i lagerlokaler. Detta har gett genuina micro-producenter i den informella sektorn möjligheter att vara leverantörer.

Jämställdhet: Världen är inte jämställd. Jämställdhet är ett globalt rättviseproblem. I egenskap av Rättvis Handel organisation, tar La Maison Afrique FAIR TRADE tydlig ställning för att i ord och handling ge mer makt och möjligheter åt kvinnor: Ca 75% av hantverkarna som tillverkar varorna i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är kvinnor. De som är producentgruppsansvariga; ansvariga för att ta emot lån och leverera in varor är kvinnor eller kvinna tillsammans med man. Det enda undantaget utgörs av en hattateljé där samtliga fyra verksamma är män. Övergripande koordinering utförs av kvinnor. Utbetalningarna av lån ger konkret ekonomisk makt och möjligheter åt kvinnorna. Samtidigt ett stort ansvar. Kvinnorna har visat sig vara mycket kreditvärdiga; La Maison Afrique FAIR TRADE har efter mer än tjugo års verksamhet ännu inga kreditförluster från hantverkare som inte levererat. Med tanke på de förhållanden som ofta råder på Madagaskar (infrastruktur som saknas, cykloner som är frekventa) är detta imponerande. Ett annat, större skäl till att ge det ekonomiska ansvaret och befogenheterna till kvinnor är att de investerar i framtiden. Erfarenheten i La Maison Afrique FAIR TRADE visar på att inkomsterna från hantverket ofta blir till barnens universitetsutbildning, förbättring av familjens boende etc välfärd. De kvinnliga hantverkarna ger med sina inkomster social välfärd åt närstående – något som det extremt fattiga, politiskt instabila landet ofta inte förmår att ge.

Att arbetsförhållanden skall vara goda, priset rättvist, relationen långsiktig och att barn aldrig skall delta i arbetet är självklarheter för La Maison Afrique FAIR TRADE.

För La Maison Afrique FAIR TRADE är de 10 principerna för Fair Trade, av vilka flera tar upp respekten för människan, utgångspunkten för den dagliga verksamheten såväl som planering för framtiden. La Maison Afrique FAIR TRADE tillhör dessutom de pionjärer inom Fair Trade rörelsen som genom aktivt medlemskap World Fair Trade Organization haft möjlighet att påverka dessa principers utformning. La Maison Afrique FAIR TRADE är t ex en av grundarna till World Fair Trade Organization - Europa.

Motarbeta koloniala attityder och strukturer: Det koloniala handelsmönstret byggde på att Afrika var råvaruleverantör. La Maison Afrique FAIR TRADE handlar inte med råvaror, väljer istället varor med högt förädlingsvärde.
Det koloniala handelsmönstret dominerar alltjämt i mycket hög grad handeln mellan Afrika och Europa. Det skadar ekonomisk och Hållbar Utveckling i Afrika - och det är en skam för Europa. La Maison Afrique FAIR TRADE arbetar för förändring.
Respekt för tradition:
På Madagaskar lägger familjetraditioner oftast grunden för individens hantverkskunnande. La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer att detta kunnande med stolthet kan överföras till kommande generation.
Hantverksföremålen är kulturbärare. La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer att föremålen, utöver att vara till estetisk och praktisk nytta, sprider förståelse och respekt för hantverkarens kultur internationellt.
Konst, kultur och kulturarv betydelse för samhället och potential att skapa hållbar ekonomisk tillväxt i Afrika: Afrikanska Unionen (AU) har utlyst det kommande året till konst, kultur och kulturarvsåret "2021 The African Union Year of the Arts, Culture And Heritage”. Detta som ett erkännande av vikten av konst, kultur och kulturarv för att främja AU’s Agenda 2063 "The Africa We Want" mål att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling i Afrika samt påvisa behovet av att stärka den roll som den kreativa ekonomin kan spela i denna strävan.
I sin ”Plan of Action on Cultural and Creative Industries in Africa” (Handlingsplan för kulturella och kreativa industrier i Afrika) skriver AU i den inledande texten att ” Afrika upplever svår fattigdom, förvärrade konflikter, ökande börda av sjukdomar och undernäring samt andra utmaningar. Detta är paradoxalt eftersom det händer på en kontinent rikt utrustad med natur, kultur och mänskliga resurser som kunde utnyttjas och användas för bättre, mer meningsfulla liv. Afrika skulle kunna bättre använda sina lokalt utvecklade tekniker och förmågor i den kulturella sektorn. Afrikanska kulturindustrier har potentialen att stärka den socioekonomiska utvecklingen och tillhandahålla sysselsättningsmöjligheter för miljoner män, kvinnor, ungdomar, barn och äldre.
Kultursektorn använder lokalt material, färdigheter och teknik. Detta har en positiv påverkan på sektorövergripande tillväxt eftersom det ger marknadsmöjligheter för en ett brett spektrum av olika varor och tjänster tillgängliga på lokal nivå.
Kulturprodukter (cultural products) uttrycks inte bara i termer av materiella varor och tjänster men de förkroppsligar värderingar, känslor, trosuppfattningar, visioner av världen samt individuella såväl som kollektiva minnen. Det är därför absolut nödvändigt att de afrikanska kulturindustrin placeras i sammanhanget med insatser för att minska fattigdomen, initiativ och program för hållbar utveckling.”
Fair Trade hantverkets betydelse för ett i Afrika levande och produktivt kulturarv är även viktigt ur aspekten att världsdelen f.n. bedöms vara berövad på mer än 80 % av sina materiella kulturskatter. Artefakter som huvudsakligen stulits av kolonialmakter och som alltjämt finns i västerländska museum, gallerier och privata samlingar. Kraven på återlämnande till dess rättmätiga ägare har blivit allt starkare sedan publiceringen av Sarr-Savoy rapporten ”The Restitution of African Cultural Heritage. Toward a New Relational Ethics” november 2018, vilken t ex konstaterar att Musée du quai Branly i Paris innehåller över 70 000 konstskatter, från i huvudsak Tchad, Madagaskar, Benin och Mali. Rapporten rekommenderar att franska museer skapar grundliga inventeringar som delas med de relevanta afrikanska länderna och från november 2022 bör Frankrike återlämna samtliga identifierade konstverk. Sarr-Savoy rapporten gjordes på beställning av Frankrikes president Macron. New African har under 2020 publicerat en serie mycket läsvärda artiklar under temat ”Return of African Icons 2020”.

Att skapa medvetenhet om Fair Trade, hantverket och hantverkets kulturella betydelse ingår i principerna för Fair Trade. La Maison Afrique FAIR TRADE har under sina tjugofem verksamhetsår deltagit i ett stort antal internationella och nationella mässor. Det första större internationella eventet var ”Images of Africa” i Köpenhamn 1996 - ett event som under tre veckor inkluderade högkvalitativ musik, dans, teater, konsthantverk, bildkonst från många Afrikanska länder. Det första större nationella eventet var Kvinnor Kan mässan i Karlskrona 1996. La Maison Afrique FAIR TRADE har åren därefter deltagit i ett stort antal internationella fackmässor, främst för konst, hantverk, design och mode: FORMEX på Stockholmsmässan (totalt 25 mässor under åren 2006-2018), Formland på Herning Messecenter i Danmark (2010, 2011, 2014), Gave & Interior på Oslomässan (2005, 2006), Copenhagen International Fashion Fair, CIFF på Bella Center (2012, 2013). Dessutom har La Maison Afrique FAIR TRADE varit utställare på världsmässan för ekologiska varor BIOFACH i Nürnberg under åren 2007 och 2008.
La Maison Afrique FAIR TRADE har även deltagit som utställare (och delvis engagerat sig i lansering och arrangerandet av) de Rättvis Handel/Fair Trade forum som med start 2004 hållits på olika orter i Sverige.
Deltagandet som utställare på utåtriktade event har kompletterats av föreläsningar på tema såsom ”Madagaskar – natur och kultur att bevara”, ”Fair Trade hantverk för Hållbar Utveckling”. Föreläsningar har inkluderat bildvisning och förevisning av hantverksföremål. Föreläsningarna har vanligen gjorts på uppdrag av bildningsförbund i södra Sverige, studieförbund eller föreningar inom Fair Trade eller miljörörelsen.

Foto överst: Sifaka Madagaskar är en av världens ”Biodiversity hotspots”. Utmärkande är dess flora och faunas extremt höga grad av endemism inte bara på artnivå utan också på högre taxonomiska nivåer. Det är en biodivesity hotspots med särskilt hög global betydelse för däggdjur, växter och reptiler. Nästan en tredjedel (31%) av alla lemurarter på Madagaskar är nu kritiskt hotade - bara ett steg bort från utrotning - med 98% av dem hotade, enligt IUCN pressmeddelande 9 juli 2020. Bland de nyligen listade som kritiskt hotade finns Verreaux's Sifaka (Propithecus verreauxi).
Hantverkare Madame Augustine flätar hattar av soltorkade raffia palmblad. En av två döttrar, vilka båda går i lågstadieskola, står bredvid. Mme Augustine har även en son som studerar matematik och datateknik vid universitet i Tamatave. Fotot har tagits i hennes trädgård där hon också odlar grönsaker. Huset de bor i är av flätad bambu, taket är av strå.
Ett av många fina exempel på kvinnor med hantverksskicklighet, ambitioner för kommande generationer och vars minimala ekologiska fotavtryck ger utrymme för fortsatt liv på planeten.

La Maison Afrique FAIR TRADE kan se tillbaka på 25 år.

Med betraktelse av omvärlden framstår raison d’être (mission) ”Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition”  som av mycket aktuell betydelse - men vilka framtida möjligheter finns det för verksamheten?

Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. Fair Trade hattar, väskor, present och interiör. Genuint hantverk med ekologi i fokus. Grossist

La Maison Afrique FAIR TRADE

  • +46 (0) 706017777
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • Trustorps Gård
    311 65 Vessigebro
    SVERIGE

  • VAT/Orgnr: SE556526323201